Clara Rullmann
Audio fragmenten
Tomke Winterboek - Sinte Marten
Tomke Winterboek - De wyn
Tomke Winterboek - De sniepop
Wit Wat - Tikjende tiid
Witwat - Tiid
Wit Wat - Planet Earth
Wit Wat - Ik bin in keunstner
it Boskwyfke - Freonen
Kids4Azie
Tuskentiid 1
Tuskentiid 2
Tuskentiid 3
Ferlet - Sliepferske
Het Ummen
Zit mijn mijter recht
Juster Hjoed en Moarn - Wat is der mei de frede
Juster Hjoed en Moarn - Nooit alleen
Fisk - Wetter
Fisk - Loft
Fisk - Tiid
Fisk - Romte
Fisk - Leafde
Krystmerakels - De leafde fan myn libben
Skik - de leader
Skik - Feest
Skik - Beammen
Skik - Taal
ZINGEN VOOR SUMBA
De Emigrant - Liet fan Langst
Groeten uit Hjirhinne - Wat een verhaal
Video fragmenten
Wit Wat - Wiere wurden
it Boskwyfke - Stjerrehimel
Op een dag
Katarsis
Geraniums of Gladioalen
ZINGEN VOOR SUMBA